algemene voorwaarden
algemene voorwaarden

1. Nederland ICT 2014 voorwaarden

1.1 Tenzij anders in onderstaande voorwaarden gemeld, gelden voor al onze diensten de Nederland ICT 2014 voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. U kunt de Nederland ICT 2014 voorwaarden hier downloaden.

2. Gebruik van onze diensten

2.1 Voor toegang tot onze diensten wordt toegang via een account verleend op basis van uw e-mailadres.

2.2. Als het gebruik over de 1 euro per maand komt dient er voldoende balans op je account te staan

2.3 Slechts één account per organisatie toegestaan

3. Wijzigingen

3.1 Wij kunnen diensten en API's beëindigen of functionaliteiten aanpassen of verwijderen.

3.2 Indien diensten of API's wijzigen, wordt u hierover geïnformeerd op het e-mailadres behorende bij het account.

3.3. Indien diensten of API's worden beëindigd proberen wij de dienst nog te ondersteunen voor een periode die het redelijkerwijs mogelijk maakt alternatieven te vinden om over te stappen. Uitzondering kan hierop worden gemaakt als (a) wij hierbij een intellectueel eigendom zouden schenden of (b) het economisch niet haalbaar is of (c) we door een gerechtelijke procedure of op verzoek van de overheid moeten staken.

3.4 Wijzigingen in functionaliteit worden gecommuniceerd indien dit gevolgen heeft voor het gebruik waar de dienst of API voor opgezet is.

4. Beveiliging en privacy

4.1 In onze diensten zijn maatregelen geïmplementeerd die redelijkerwijs verwacht mogen worden om uw data te beschermen tegen onbeveiligde toegang of verlies.

4.2 Onze diensten zijn voornamelijk gebaseerd op de diensten van Amazon Web Services. Met het akkoord gaan van deze voorwaarden gaat u ook akkoord met de voorwaarden van privacy welke gehanteerd worden door Amazon in sectie 3 van hun voorwaarden. De data wordt geplaatst in de Ireland regio van Amazon.

5. Eigen verantwoordelijkheden

5.1 Tenzij het een aantoonbaar gevolg is van een fout in de beveiliging, bent u zelf verantwoordelijk voor alle acties die ondernomen worden en alle diensten die afgenomen worden met het aan u verstrekte account. Het maakt hierbij niet uit of u het account zelf gebruikt, of een werknemer, derde partij of klant.

5.2 Bij het plaatsen van teksten en afbeeldingen middels het account bent u verantwoordelijk dat de teksten en afbeeldingen voldoen aan onze voorwaarden en er geen wetten mee worden overtreden. Dit geldt voor alle content die geplaatst wordt binnen de diensten, ongeacht of deze door u, een werknemer, derde partij of klant zijn geplaatst.

5.3 Het account hoort bij het bedrijf wat is opgegeven toen het account is aangemaakt. Het is niet toegestaan het account te verkopen of in licentie te geven aan een andere partij zonder onze schriftelijke toestemming.

5.4 Het is uw eigen verantwoordelijkheid de voorwaarden die horen bij het account in de voorwaarden op te nemen die u stelt aan werknemers, derde partijen of klanten. Tenzij wij een overeenkomst hebben met één van deze partijen vallen alle overtredingen onder uw verantwoordelijkheid.

6. Prijzen en licenties

6.1 De kosten voor de gebruikte diensten worden automatisch maandelijks geïnd op basis van een automatische incasso. Indien wij een vermoeden hebben van mogelijke fraude of als er een kans bestaat dat de kosten niet kunnen worden voldaan kunnen wij vaker dan 1 keer per maand incasseren.

6.2. Indien gebruikte diensten niet betaald worden behouden wij het recht voor om de diensten per onmiddellijke ingang stop te zetten en over het openstaande bedrag 1,5% rente te rekenen.

6.3 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

7. Tijdelijk stopzetten van het account

7.1 We behouden ons het recht voor het account tijdelijk te deactiveren indien: (a) Er binnen het account of diensten gekoppeld aan het account overtredingen plaatsvinden van deze algemene voorwaarden of (b) Er een veiligheidsrisico bestaat voor onze diensten of diensten van derde partijen of (c) Het gebruik / misbruik een dusdanig impact heeft dat onze dienstverlening er onder lijdt of (d) Wij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade door derde partijen of (e) Bij mogelijke fraude of (f) Er betalingsachterstanden zijn of (g) Er geen voortzetting is van het bedrijf wat gekoppeld is aan het account of een faillissement dreigt.

7.2 Gevolgen van het tijdelijk stopzetten van het account zijn onder andere: (a) het is niet langer mogelijk in te loggen (b) diensten worden stopgezet, dit kunnen ook diensten zijn waar uw klanten gebruik van maken.

7.3 Indien niet alle diensten worden stopgezet blijft u verantwoordelijk voor de kosten van de lopende diensten, ook tijdens de periode dat het account gedeactiveerd is. U kunt altijd verzoeken alle diensten stop te zetten.

7.4 U krijgt pas weer toegang tot uw data zodra de reden van het stopzetten van het account is opgelost, bijvoorbeeld het betalen van openstaande rekeningen.

8. Beëindigen van de overeenkomst

8.1 De overeenkomst kan worden beëindigd door het account af te sluiten. Dit kunt u zelf doen vanuit de beheeromgeving. Er geldt hiervoor geen opzegtermijn en er hoeft geen reden voor opzeggen te worden gegeven.

8.2 Wij kunnen deze overeenkomst beëindigen door u hier 30 dagen van tevoren over te berichten.

8.3 Indien het account is stopgezet en er binnen 30 dagen geen reactie vanuit uw kant is vernomen of stappen zijn ondernomen om de problemen te verhelpen wordt de overeenkomst per direct opgezegd.

8.4 Indien er sprake is van strijd met de wet of goede zeden kunnen wij zonder u daarover vooraf te informeren het account per direct afsluiten. Ook als wij van rechtswege het account moeten afsluiten kan dit zonder melding en per direct gebeuren.

8.5 Zodra de overeenkomst beëindigd is:

(a) kunt u geen aanspraak maken op de voorwaarden in deze overeenkomst en

(b) bent u nog steeds verantwoordelijk voor eventueel openstaande rekeningen en

(c) wordt data behorende bij het account verwijderd

9. Copyright

9.1 Het copyright van alle data welke geplaatst wordt via uw account blijft in uw eigendom. Wij ontlenen geen rechten aan deze overeenkomst om gebruik te maken van uw data zoals tekst en afbeeldingen.

9.2 Bij het aangaan van deze overeenkomst garandeert u ons dat u over de rechten beschikt van alle data die onder uw account wordt geplaatst, zowel het recht van gebruik van de data, als het recht om de data te publiceren. Indien klanten, medewerkers of derde partijen gebruik maken van deze diensten staat u ook voor rechten op de data die door hen geplaatst wordt.

9.3 De rechten op de diensten en bijbehorende technologie blijven in alle gevallen bij ons, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vastgesteld. Dit geldt ook wanneer er in opdracht functionaliteiten of diensten worden toegevoegd

10. Gebruik en functionaliteiten

10.1 Diensten mogen alleen worden gebruikt voor het doel waar ze voor opgezet zijn.

10.2 Diensten en API's kunnen worden gebruikt met de functionaliteiten die op dat moment aanwezig zijn. Er kan geen beroep worden gedaan op ontbrekende functionaliteiten. Het is uw verantwoordelijkheid vooraf te controleren of de dienst volledig genoeg is voor het beoogde gebruik.

10.3 Er worden geen garanties verleend aan het moment waarop eventuele nieuwe toevoegingen of functionaliteiten worden toegevoegd. Diensten of functionaliteiten worden beschikbaar gemaakt zodra wij deze daarvoor goed genoeg achten.

10.4 Indien u suggesties doet voor nieuwe functionaliteiten of diensten doet u daarmee afstand van uw recht op het intellectueel eigendom van dat idee. Wij kunnen deze ideeën gebruiken voor nieuwe diensten of functionaliteiten zonder vergoeding.

11. Support

11.1 Al onze diensten en API's worden geleverd zonder ondersteuning.

11.2 Indien ondersteuning per mail of telefoon toch gewenst is kan een aanvullende support overeenkomst worden afgesloten via de support pagina in de beheeromgeving

12. Aansprakelijkheid

12.1 Het gebruik van onze diensten is naar eigen inzicht en op eigen risico

12.2 Aansprakelijkheid voor schade is uitgesloten volgens artikel 16.3 uit de Nederland ICT 2014 voorwaarden.

13. Aanpassingen aan deze voorwaarden

Wij mogen de voorwaarden aanpassen door een nieuwe versie van de voorwaarden op deze site te plaatsen. Indien er wijzigingen in de voorwaarden plaatsvinden wordt u hierover bericht op het e-mailadres behorende bij uw account. Voor bestaande overeenkomsten gaan de nieuwe voorwaarden 90 dagen na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden in.